5 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28314

YÖNETMELİK

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI

HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme sektöründe acil yardım çağrı hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe acil yardım çağrı hizmetlerine ilişkin olarak işletmecilerin yükümlülüklerini ve kullanıcıların acil yardım çağrı hizmetlerine erişimine yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 -(1) Bu Yönetmelik,5/11/2008tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 4 üncü, 6ncı, 12ncive 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 -(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çağrı merkezi (AÇM): Kullanıcıların acil yardım talebinde bulunmak amacıyla bu Yönetmeliğin ekinde yer alan acil yardım çağrı hizmeti numaralarına doğru yapacakları çağrılara cevap vermekle yetkili kurum ve/veya kuruluşu,

b) Acil yardım çağrıları: Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın, sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlarla ilgili olarak itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve benzeri kuruluşlara yardım talebiyle yapılan çağrıları,

c) Adres verisi: Kullanıcının acil yardım çağrı hizmetlerini aramakta kullandığı cihazın bulunduğu yere ilişkin posta adresi ve coğrafi koordinatlar cinsinden veriyi,

ç) AYÇH: Acil yardım çağrı hizmetini,

d) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

e) KMH (SMS): Kısa mesaj hizmetini,

f) Konum verisi: Kullanıcının acil yardım çağrı hizmetlerini aramakta kullandığı cihazın yaklaşık olarak bulunduğu yere ilişkin koordinatlar ve ilgili diğer parametrelerle tanımlı alan verisini,

g) Kullanıcı: Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

ı) SIM: Abone kimliğimodülünü,

i) SIM kartsız yapılan acil yardım araması: İçinde SIM kart bulunmayan veya çağrının yapıldığı anda abonesi olunan işletmecinin şebekesine bağlantı sağlayamayan mobil telefon ile 112 kısa numarasına doğru yapılan aramayı,

j) Ulusal numaralandırma planı: Numaraların yapısını tanımlayan, yönlendirme, adresleme, ücretlendirme veya hizmet türüne ilişkin bilgi vermek üzere bölümlere ayrılarak tanımlanabilen numaralandırma planını,

ifadeeder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen, ancak yukarıda yer almayan tanımlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar ve kısaltmalar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Erişim, Konum Verisi ve Adres Verisine İlişkin Yükümlülükler

Erişim sağlama yükümlülüğü

MADDE 4 -(1) Kamu kullanımına açık telefon hizmeti sunan ve kullanıcılara ulusal numaralandırma planında yer alan numaralara doğru arama yaptırabilen işletmeciler, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında iletilecek adres veya konum bilgisine göre, kullanıcılarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan AYÇH numaraları aracılığı ile hizmeti sunan ilgili kurum ve/veya kuruluşun belirlediğiAÇM'yeücretsiz erişebilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaAYÇH'lereerişim sağlama yükümlülüğü getirilen ve kullanıcılarına KMH veren işletmeciler, dolaşım yapanlar hariç, kullanıcılarınınAÇM'lere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan AYÇH numaraları aracılığıyla herhangi bir ücret ödemeden KMH ile erişebilmesini sağlamakla yükümlüdür.

(3) GSM ve IMT-2000/UMTS işletmecileri, SIM kartsız yapılan acil yardım aramalarını bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak ilgiliAÇM'yeiletmekle yükümlüdür.

Adres veya konum verisi sağlama yükümlülüğü

MADDE 5 -(1) Bu Yönetmelik kapsamındaAYÇH'lereerişim sağlama yükümlülüğü getirilen işletmeciler, kullanıcılarının;

a) Coğrafi numaralardanAYÇH'leriaraması durumunda, söz konusu coğrafi numaraya ilişkin adres verisini çağrı yapıldığı esnadaAÇM'lereücretsiz olarak sağlamakla ve kullanıcıların adres verisinin doğruluğunu ve güncelliğini temin etmekle,

b) GMPCS Mobil Telefon Hizmeti dışında, mobil numaralardanAYÇH'leriaraması durumunda söz konusu aramaya ilişkin konum verisini çağrı yapıldığı esnadaAÇM'lereücretsiz olarak sağlamakla,

c) Konumdan bağımsız numaralardanAYÇH'leriaraması durumunda, söz konusu numaranın tahsisli olduğu kullanıcının,AYÇH'lereerişimde kullanılmak üzere beyan ettiği adres verisini çağrı yapıldığı esnadaAÇM'lereücretsiz olarak sağlamakla,

ç) GMPCS Mobil Telefon Hizmeti için tahsisli numaralardanAYÇH'leriaraması durumunda, söz konusu aramaya ilişkin konum verisini teknik imkanlardahilindetespit ederek, çağrı yapıldığı esnadaAÇM'lereücretsiz olarak sağlamakla,

yükümlüdür.

(2) İşletmecilerAÇM'lereilettikleri adres veya konum verilerini 1 yıl süre ile saklamakla yükümlüdür.

(3) İşletmeciler ilettikleri adres veya konum verilerinin doğruluğu veya hassasiyeti konusunda kullanıcılar arasında ayrım gözetmemekle yükümlüdür.

(4) Adres veya konum verisi sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerAYÇH'lereKMH ile erişim ve ilgili işletmeciler üzerinden yapılan SIM kartsız acil yardım çağrıları için de geçerlidir.

Konum verisi hassasiyeti

MADDE 6 -(1) Konum verisi göndermekle yükümlü işletmeciler;

a) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 1 yıl içerisinde, tüm acil yardım çağrıları için, il ve ilçe merkezlerinde ortalama 2 km2'den, diğer yerlerde ortalama 10 km2'den daha küçük alana karşılık gelecek konum verisini ve belirtilen alanın en az ortalama % 90 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içermesini sağlamakla,

b) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 5 yıl içerisinde tüm acil yardım çağrıları için il ve ilçe merkezlerinde ortalama 1 km2'den, diğer yerlerde en fazla ortalama 6 km2'den daha küçük alana karşılık gelecek konum verisini ve belirtilen alanın en az ortalama % 90 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içermesini sağlamakla,

c) Ortalama alan değerlerini, her bir AYÇH numarası bazında ayrıayrıolmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının son gününe kadar geçmiş 3 aya yönelik olarak ölçerek Kuruma göndermekle

yükümlüdür.

(2) Konum verisi hassasiyetine ilişkin yükümlülüklerAYÇH'lereKMH ile erişim ve SIM kartsız acil yardım çağrıları için de geçerlidir.

Çağrı başlatma hizmeti sağlayan işletmecilerin yükümlülükleri

MADDE 7 -(1) Taşıyıcı seçimi, taşıyıcı ön seçimi, toptan hat kiralama ve diğer çağrı başlatma hizmeti türleri ile hizmet veren işletmecilerin kullanıcılarının başlatacakları acil yardım çağrılarında, bu Yönetmeliğin 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki yükümlülükler, ilgili çağrı başlatma hizmetini sağlayan işletmeci tarafından yerine getirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Numara yapısı

MADDE 8 -(1) İllerde tek merkezden cevaplanan acil yardım çağrılarında, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde yükümlü olan işletmecilerin çağrılarınınAÇM'lerdebir başka işletmeci tarafından sonlandırıldığı durumda, çağrıları sonlandıran işletmeciye çağrı tesliminde kullanılacak numara yapısı Kurum tarafından belirlenir.

(2) Diğer hallerde, acil yardım çağrılarıAÇM'leretahsisli kısa numaraya karşılık gelen ulusal anlamlı numara yapısındaAÇM'lerdeçağrıları sonlandıran işletmeciye teslim edilir. İlgili ulusal anlamlı numaralar,AÇM'lerdeçağrıları sonlandıran işletmeci tarafından, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde yükümlü işletmecilerle güncel olarak paylaşılır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen yükümlülüklerin kapsamında olan ancak bu Yönetmeliğin yayımından önce söz konusu hizmetleri sağlayamayan işletmeciler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 yıl içerisinde söz konusu yükümlülüklerini yerine getirir.

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan adres verisi sağlama yükümlülüğünün coğrafi koordinatlar cinsinden de sağlanması hususu ilgili işletmeciler tarafından bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 5 yıl içerisinde yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 9 -(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 -(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

 

EK

ACİL YARDIM ÇAĞRI HİZMETİ NUMARALARI

 

 

Kısa Numara

Hizmet Adı

1

110

YANGIN İHBAR

2

112

SIHHİ İMDAT

3

122

ALO AFAD

4

131

TCDD ACİL DURUM İHBAR HATTI

5

136

ALO GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI

6

151

ALO KIYI EMNİYETİ

7

155

POLİS İMDAT

8

156

JANDARMA İMDAT

9

157

İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINA YARDIM VE İHBAR HATTI

10

158

ALO SAHİL GÜVENLİK

11

159

ALO KARAYOLLARI

12

168

TÜRKİYE KIZILAYI

13

177

ORMAN YANGINI İHBAR